Добавлены материалы Справочника

07.08.2019 21:07

Добавлены материалы Справочника "Краткие сведения о церквях Саратовской Епархии, существующих при них причтах 1895-1897гг."

Краткие сведения о церквях Саратовской Епархии, существующих при них причтах 1895-1897гг.

Подробнее здесь: https://lezhnina.webnode.ru/news/kratkie-svedeniya-o-tserkvyakh-saratovskoj-eparkhii-sushchestvuyushchikh-pri-nikh-prichtakh-1895-1897gg/
Краткие сведения о церквях Саратовской Епархии, существующих при них причтах 1895-1897гг.

Подробнее здесь: https://lezhnina.webnode.ru/news/kratkie-svedeniya-o-tserkvyakh-saratovskoj-eparkhii-sushchestvuyushchikh-pri-nikh-prichtakh-1895-1897gg/
Краткие сведения о церквях Саратовской Епархии, существующих при них причтах 1895-1897гг.

Подробнее здесь: https://lezhnina.webnode.ru/news/kratkie-svedeniya-o-tserkvyakh-saratovskoj-eparkhii-sushchestvuyushchikh-pri-nikh-prichtakh-1895-1897gg/

lezhnina.webnode.ru/news/kratkie-svedeniya-o-tserkvyakh-saratovskoj-eparkhii-sushchestvuyushchikh-pri-nikh-prichtakh-1895-1897gg/